Semalt: Web Scraping-de Node.js we AngularJS (JavaScript Çarçuwasy)

Web gözlemek, Bütindünýä Kerebinden maglumat almak prosesi. Web sahypalaryndan maglumatlary döwmek üçin köp sanly programma üpjünçiligi, gurallar we usullar işlenip düzüldi. Şonuň ýaly-da, tordan maglumat almak üçin Ruby, JavaScript, Node.js, Python, PHP we C ++ ýaly dürli programmirleme dilleri ulanylýar. JavaScript müşderi tarapyndaky skript dilinden başga-da peýdaly we giňişleýin programmirleme diline öwrüldi. Web gyryjylary we serwer tarapyndaky programmalary gurmak üçin giňden ulanylýar. Şonuň ýaly-da, “Node.js” serwer we müşderi tarapdaky programmalary we interaktiw ekran gyryjylaryny ösdürmek üçin ulanylýar. Node.js we JavaScript ikisiniňem özboluşly aýratynlyklary bar. Makalanyň dowamynda web meňzeşliginde meňzeşlikleri we rollary barada gürleşmekçi.

Web galyndylarynda JavaScript-e syn:

Bu, esasan, iş stoly programmalaryny we ekran gyryjylaryny gurmak üçin ulanylýan prototip esasly dil. Ulanmak aňsat we peýdalanmak üçin birnäçe peýdaly kod bar. AngularJS, Google-dan başga hiç kim tarapyndan dolandyrylmaýan JavaScript çarçuwasydyr. AngularJS-i HTML sahypalaryna aňsatlyk bilen goşup we olardan maglumat alyp bilersiňiz. Bu JavaScript çarçuwasy dinamiki saýtlardan maglumatlary gyrmaga kömek edýär we MVW (Model-View-Näme) komponentlerine we arhitekturasyna laýyk gelýär. Maglumatlara esaslanýan programmalary döretmek bilen iň meşhurdyr.

AngularJS - JavaScript çarçuwasy:

Bize dinamiki saýtlary nyşana almaga we olardan maglumatlary döwmäge kömek edýän tekiz MVCA (Model View Control Architecture) bilen üpjün edýär. Mundan başga-da, çylşyrymly kodlara zerurlyk bolmazdan, bu çarçuwany ulanyp, islendik ekran skraperini gurup bileris. Döredijiler bu JavaScript çarçuwasyny web döwmek programma üpjünçiligini düzeltmek we uly göwrümli web programmalaryny gurmak üçin ulanyp bilerler. MVC elementlerini aýyrmaga mümkinçilik berýär we işimizi ýeňilleşdirýär. Käbir tapawutly aýratynlyklary we opsiýalary süzgüçler, awtomatiki maglumat baglanyşyklary we direktiwalar. Beýleki UI programmalary bilen birleşdirilip, DOM-y dolandyryp biler. Mundan başga-da, adaty HTML koduny ýazmaga mümkinçilik berýär we dinamiki mazmuny çalt döretmäge mümkinçilik berýän döredijiler we programmistler üçin amatlydyr.

Web galyndylarynda NodeJS:

Node.js, torlaýyn we serwer programmalaryny ösdürmäge kömek edýän açyk çeşme gurşawydyr. Bize JavaScript modullarynyň interaktiw kitaphanasy bilen üpjün edýär we ekran gyryjylarynyň ösüşini aňsatlaşdyryp biler.

Node.Js aýratynlyklary:

Node.js programmalaryny aňsatlyk bilen iki ýol bilen ölçäp bilersiňiz: dik ulalmak we keseligine ulalmak. Bularyň ikisi-de ýokary derejeli ekran ýa-da maglumat gyryjylary gurmaga kömek edýär. Node.js birlik synagyny goldaýar we HTML kodlaryny barlamak üçin ulanyp bileris. Mundan başga-da, DNS serwerlerini, HTTP serwerlerini we TCP serwerlerini döretmäge kömek edýän dürli API-ler bar. Node.js dürli kodlary ýerine ýetirmek üçin JavaScript hereketlendirijisini ulanýar we dinamiki web mazmunyny çyzmagy aňsatlaşdyrýar, takyklygyny we hilini üpjün edýär.

Netije:

AngularJS we Node.js ikisi hem serwer tarapyndaky programmalary we web gyryjylary ösdürmek üçin ulanylýan açyk çeşme çarçuwalardyr. Olar programmistler üçin amatly we işleýşine we arhitekturasyna gaty meňzeýär. Gyrylan maglumatlary interaktiw maglumat bazalarynda saklap ýa-da derrew gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz. Mundan başga-da, dürli JavaScript gurallaryny gurmak we tutuş web sahypasyndan mazmun çykarmak üçin ulanyp bilersiňiz.

send email